欢迎来到21世纪教育网题库中心! 21世纪教育在线题库首页
21世纪教育网——题库
2014届陕西省西安市第一中学高一上学期期中考试语文试卷(带解析)

适用年级:高一 | 试卷年份:2014年 | 省份:陕西 | 试卷类型:期中考试 | 上传日期:累计组卷次数 | 下载word版

选择题

下列加点字读音全对的一组是 (  )

A.伤(chuāng)防(tí)刀(zǔ)百争流(gě)
5 a/ K7 X0 C, M( R0 Z3 R( h3 B
B.颓(pǐ)视(wǔ)骨(suí)嘉言行(yì)
5 a/ K7 X0 C, M( R0 Z3 R( h3 B
C.踞(jī)缕(rú)青(xìng)浪飞舟(è)
5 a/ K7 X0 C, M( R0 Z3 R( h3 B
D.青(tāi)棘(jīng) 目(chēn)忸不安(nì)
5 a/ K7 X0 C, M( R0 Z3 R( h3 B

答案与解析 在线组卷

下列书写完全正确的一项是 (  )

c; g c; g c; g c; g
A.寥廓斑阑河泮天伦叙乐 # `( a$ V! `( a5 j/ Y( b+
B.踌躇竞然笙萧漫江碧透 # `( a$ V! `( a5 j/ Y( b+
C.徵调戊守凌侮切齿抚心 # `( a$ V! `( a5 j/ Y( b+
D.拜谒杀戮扼腕夜缒而出# `( a$ V! `( a5 j/ Y( b+

答案与解析 在线组卷

下列四项中,诗歌节奏划分错误的一项是(  )

A.轻轻地/我走了,正如我/轻轻地来( W% b0 K# I3 P
B.波光里的/艳影,在我的/心头荡漾( W% b0 K# I3 P
C.她/彷徨在/这寂寥的/雨巷( W% b0 K# I3 P
D.一个/丁香一样的/结着愁怨的姑娘( W% b0 K# I3 P

答案与解析 在线组卷

下列文学常识表述有误的一项是(    )

A.词最初称为“曲词”或“曲子词”,是配音乐的。后来和音乐分离,成为诗的别体,所以又有人把词称为“诗余”,又因词的句子有常有短,所以又称它为“长短句”。 a% ^% T6 V5 j# d 
B.文学史上一般把“五四”后写的诗歌称为现代诗歌,但毛泽东的《沁园春•长沙》因用了古典诗歌的形式,所以属于古典诗歌。 a% ^% T6 V5 j# d 
C.《左传》是我国第一部叙事详备的编年体著作,相传为春秋末年鲁国史官左丘明所作,它是研究我国先秦历史的重要文献,也是优秀的散文著作。 a% ^% T6 V5 j# d 
D.《史记》是我国第一部纪传体通史,记载了从传说中的黄帝到汉武帝太初四年三千年的历史,全书共130篇,包括本纪、世家、列传、书、表五部分。 a% ^% T6 V5 j# d 

答案与解析 在线组卷

下列各句中,加点的成语使用正确的一项是(  )

A.2016届高一新生在军训中表现出色。虽然生活条件艰苦,但他们不以为然,仍然坚持刻苦训练,磨炼了自己的意志。, D7 ?6 g+ g7 j
B.徐志摩可以说是新诗的灵魂,茅盾就说他是中国的布尔乔亚的“开山诗人”又是“末代诗人”,他以后的继承者只能望其项背了。, D7 ?6 g+ g7 j
C.钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的领土,中方渔政执法船依法在本国管辖海域进行正常巡航,这是无可非议的。, D7 ?6 g+ g7 j
D.央视纪录片《舌尖上的中国》以富有草根气息的语调,把“泥土里”的中国饮食文化讲述得栩栩如生,这既让国人兴奋不已,也向世界发出了一张“中国名片”。, D7 ?6 g+ g7 j

答案与解析 在线组卷

下列各句中,没有语病的一句是(  )
当世界变得越来越小,人们的情感和价值观越来越多元的时候,鲁迅的名言“无穷的远方,无数的人们,都和我有关”,无疑让人产生许多感慨。
阅读对于儿童成长的重要性人人皆知,而如何增强和激发孩子的阅读兴趣,是为人父母者需要面临的挑战。
长篇小说《蛙》于2011年获得第八届茅盾文学奖,其作者是当今文坛颇具影响力的创作过《红高粱》等佳作的诺贝尔文学奖得主莫言之手。
真善美是童话的底色,是人类代代相承的灵魂光芒,它能够使孩子养成尊重自然、爱护别人的精神和良好习惯。

答案与解析 在线组卷

现代文阅读

阅读下面的文字,完成(1)-(4)题。
中国为何没有奥斯维辛
葛剑雄(复旦大学历史地理研究所所长)
当奥斯维辛集中营解放六十周年的时候,当全世界的目光集中到奥斯维辛的时候,当当年殉难者的姓名一个个被镌刻在史册上的时候,我们不能不思考一个问题:为什么在日本军国主义肆虐的亚洲却没有类似的“奥斯维辛”?是日本军国主义者没有犯下那样的罪行吗?是他们没有屠杀那么多无辜的亚洲人吗?是他们没有留下集中营吗?都不是。即使根据现有的相当不完整的记载,仅仅中国人民所承担的苦难、所蒙受的牺牲就不亚于整个“奥斯维辛”。
当然,首先是日本的态度。尽管日本人中不乏有良知的人,他们和亚洲人民站在一起,清算和谴责军国主义的罪行,但日本远没有像德国那样正视本民族曾经制造的罪恶,承认历史事实,深刻反省悔悟。因此,在日本的“奥斯维辛”不可能保存下来,连一些重要史料也秘而不宣,甚至已不知所终。相反,作为甲级战犯被处死的东条英机却被供奉在靖国神社,日本现任首相还要坚持参拜。  
不过,作为最大的受害者的中国人民,也缺乏犹太人那种坚忍不拔、一丝不苟的精神,对死者和生者负责,对历史负责。对中国3500万的死难者,对南京大屠杀30万受害者,我们能像犹太人那样将他们的姓名一个个列出来吗? 
中国的历史固然有优良的传统,但也过多地承担了政治和道义的任务,而对史实本身却往往忽略,甚至采取完全实用的态度。抗战胜利以后,当时的国民党政府一味强调对日本“以德报怨”,却没有及时调查、记载日本具体的侵略事实和所犯罪行,向东京国际法庭提供的证据并不充分。新中国成立以后,在国际上不断反帝反修,在国内政治运动持续不断、愈演愈烈,而对日本侵略的调查和记载也没有足够的重视。相反,出于种种考虑,我们当时对日本和日本的侵略罪行有意无意地采取了一些今天看来不可思议的做法。例如,一度每年都要派代表团参加日本纪念原子弹受害者的活动,却没有同时纪念我们自己的受难者;在将在押日本战犯全部释放的同时,对他们的罪行没有给予充分审判。在政府放弃日本的战争赔偿的同时,没有支持民间对日索赔。  
在对抗日战争历史的研究、宣传、教育中也存在不实事求是、不严肃的态度,或者片面服从现实需要。例如,在与苏联友好时,对苏联与日本存在过的暧昧关系、苏联对伪满洲国的态度等史实讳莫如深,而对盟军支持中国抗战的贡献轻描淡写。对日本侵略者往往着眼于作情绪化的宣传,却不注意事实和数字的准确性。
我出生于抗战胜利后的1945年12月,解放后上学,从初中开始就爱好历史,1965年开始当中学教师,教过英语、政治,应该是中国人中比较关心和了解历史的人。但直到1978年成为复旦大学历史系研究生,我对抗日战争历史的了解还相当肤浅。老实说,我还不知道南京大屠杀的受害者有30万之多!记得我考高中时的作文题目是《给日本朋友的一封信》,因为那时正在支持日本人民的反美爱国斗争。我看过记录日本原子弹受害者的影片,廖承志等出席日本广岛的纪念会的镜头也在当时的《新闻简报》中看过不止一次,但我实在记不得当时放过多少反映日本侵略罪行的记录片。   
如果从1949年开始,我们就认真调查日本在南京的屠杀罪行,让幸存者说话,把遗址遗物保存下来,今天联合国也会来中国纪念“奥斯维辛”。面对幸存的犹太人在奥斯维辛的控诉,我们能不感到对殉难国人的愧疚吗?为什么中国的幸存者不曾有这样的机会?
(有删改)
【小题1】结合本文内容,简要分析首段在文中的作用。(4分)
【小题2】中国没有奥斯维辛的原因有哪些?请简要分析。(4分)
【小题3】文章的最后提到“我”的学习经历,有何用意?(4分)
【小题4】文章结尾部分写道“如果从1949年开始,我们就认真调查日本在南京的屠杀罪行,让幸存者说话,把遗址遗物保存下来,今天联合国也会来中国纪念‘奥斯维辛’”,联合国真的会来纪念中国的“奥斯维辛”吗?请谈谈你的理解。(6分)

答案与解析 在线组卷

文言文阅读

阅读下面一段文言文,完成后面的问题。(12分)   
豫让者,晋人也,故尝事范氏及中行氏,而无所知名,去而事智伯,智伯甚尊崇之。及智伯伐赵襄子,赵襄子与韩、魏合谋灭智伯,灭智伯之后而三分其地。豫让遁逃山中,曰:“嗟乎!士为知己者死,女为说己者容。今智伯知我,我必为报仇而死,以报智伯,则吾魂魄不愧矣。”乃变名姓为刑人,入宫涂厕,中挟匕首,欲以刺襄子。襄子如厕。心动,执问涂厕之刑人,则豫让,内持刀兵,曰:“欲为智伯报仇!”左右欲诛之。襄子曰:“彼义人也,吾谨避之耳。且智伯亡无后,而其臣欲为报仇,此天下之贤人也。”卒释去之。
居顷之,豫让又漆身为疠,吞炭为哑,使形状不可知,行乞于市。其妻不识也。行见其友,其友识之,曰:“汝非豫让邪?”曰:“然。”其友为泣曰:“以子之才,委质而臣事襄子,襄子必近幸子。近幸子,乃为所欲,顾不易邪?何乃残身苦形,欲以求报襄子,不亦难乎!”豫让曰:“既已委质臣事人,而求杀之,是怀二心以事其君也。且吾所为者极难耳!然所以为此者,将以愧天下后世之为人臣怀二心以事其君者也。
既去,顷之,襄子当出,豫让伏于所当过之桥下。襄子至桥,马惊,襄子曰:“此必是豫让也。”使人问之,果豫让也。于是襄子乃数豫让曰:“子不尝事范、中行氏乎?智伯尽灭之,而子不为报仇,而反委质臣于智伯。智伯亦已死矣,而子独何以为之报仇之深也?”豫让曰:“臣事范、中行氏,范、中行氏皆众人遇我,我故众人报之。至于智伯,国士遇我,我故国士报之。”襄子喟然叹息而泣曰:“嗟乎豫子!子之为智伯,名既成矣,而寡人赦子,亦已足矣。子其自为计,寡人不复释子!”使兵围之。豫让曰:“臣闻明主不掩人之美,而忠臣有死名之义。前君已宽赦臣,天下莫不称君之贤。今日之事,臣固伏诛,然愿请君之衣而击之,以致报仇之意,则虽死不恨。非所敢望也,敢布腹心!”于是襄子大义之,乃使使持衣与豫让。豫让拔剑三跃而击之,曰:“吾可以下报智伯矣!”遂伏剑自杀。
(《史记•刺客列传》)
【小题1】对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(   )

A.女为说己者容:打扮 ( Q! Q6 C+ a- F: S
B.襄子厕如:往,到( Q! Q6 C+ a- F: S
C.襄子必近子幸:特指皇帝到某处去( Q! Q6 C+ a- F: S
D.于是襄子乃豫让日数:责备( Q! Q6 C+ a- F: S
【小题2】下列各组句子中,加点的词的意义与用法不相同的一组是(   )
A.去事智伯拔剑切啖之( Q! Q6 C+ a- F: S
B.以报智伯,吾魂魄不愧矣今行而无信,秦未可亲也( Q! Q6 C+ a- F: S
C.襄子数豫让曰令张良留谢( Q! Q6 C+ a- F: S
D.吾所为者极难耳臣死不避,卮酒安足辞( Q! Q6 C+ a- F: S
【小题3】下列对原文的叙述与分析不正确的一项是(   )
A.豫让曾先后臣事几个主子,智伯对他很宠信。在智伯被襄子灭掉后,豫让为报答知遇之恩一心为智伯报仇。( Q! Q6 C+ a- F: S
B.豫让改变姓名,到宫中充当“刑人”,修整厕所,想在襄子入厕时,趁其不备杀死他,结果被襄子识破。( Q! Q6 C+ a- F: S
C.豫让“漆身”、“吞炭”的目的是隐藏自己,方便报仇,但他的朋友却以为这样做不值得,劝他放弃报仇投靠襄子。( Q! Q6 C+ a- F: S
D.豫让为智伯报仇义无反顾,明知报仇之事难为却拼死为之,就连险遭他刺杀的襄子也深深赞叹他的忠义。( Q! Q6 C+ a- F: S
【小题4】翻译下列语句(6分)
(1)然所以为此者,将以愧天下后世之为人臣怀二心以事其君者也。
(2)于是襄子大义之,乃使使持衣与豫让。

答案与解析 在线组卷

诗歌鉴赏

阅读下面的诗歌,完成后面的问题。(8分)
渔 暮
熊召政
这暮色,又被觅草的孤鹭剪乱
慵困的舞翅抹暗了放倒的青山
借与晚风作韵的莲花
一支支,斜斜地簪出水面
朦胧,亦如湖空冰盘的妖美啊
清香与暮色揉成的江南
小舟从江浦中荡出了
桨影铺成的长廊,绿荷正自盈栏
栏外,视线停落的地方
曲曲屏山已不见浮动
船底下,游鱼戏逐的浮萍
却在将波浪的方向交换
【小题1】诗人是通过哪些意象来描绘春天的暮色和渔猎的场面的?(2分)
【小题2】分析“剪”和“抹”字使用的好处,说说这首诗是如何吸收中国古典诗歌的营养的。(3分)
【小题3】这首诗反映了什么主题?为了吟咏这个主题,作者主要营造了一种怎样的意境?(3分)

答案与解析 在线组卷

语言表达

巴金获某项大奖,下面是某人为巴金先生写的颁奖词,其中有字形、标点、语病、句式不工整等错误,请指出来,并加以改正。(4分)
穿越一个世纪,见证苍桑百年,刻画历史巨变,一个生命竟如此厚重。他贯穿于文字和生命中的热情、忧患、良知,永远将在文学史册中闪耀着璀璨的光辉。他在掌声里彷徨,采一片朝花为自己送行;向黑暗荷一杆长戟进攻!大星陨落,天地同悲;巨著行世,千秋共仰!
错别字:                   改为                       ;               
标点:                     改为                       ;
语病:                             改为                                  ;
句式:                             改为                                  。

答案与解析 在线组卷

默写

名句默写(每空1分,共6分)
【小题1】恰同学少年,风华正茂;书生意气,              
【小题2】寻梦?                        ,                                  。
【小题3】又前而为歌曰:“               ,              ! ”于是荆轲遂就车而去,终已不顾。
【小题4】真的猛士,敢于直面惨淡的人生,                        

答案与解析 在线组卷

作文

阅读下面的材料,根据要求作文。(40分)
倘是有一颗朝露抱怨:
“千百年来我仅仅做一颗朝露!”
你就回答它:
“你知否,
千百年的光明,
不都在你的圆周里闪耀吗?”
——纪伯伦
请以“朝露里的光明”为题,写一篇不少于800字的文章。
要求:①立意自定; ②角度自选; ③除诗歌外,文体自选。 

答案与解析 在线组卷